sChemical-Plant

สินค้า

  • Honeycomb Ceramic for RTO/RCO

    เซรามิกรังผึ้งสำหรับ RTO/RCO

    เซรามิกรังผึ้งใช้เป็นสื่อเก็บความร้อนในกระบวนการสร้างพลังงานความร้อนเพื่อนำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่และทำลายสารมลพิษในอากาศที่เป็นอันตราย (HAPs) สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และการปล่อยกลิ่น เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งานทั่วไปคือระบบลดมลพิษทางอากาศจากความร้อน ออกซิเดชัน (RTO) เครื่องกำเนิดความร้อนสำหรับก๊าซในกระบวนการผลิต สื่อเก็บความร้อนสำหรับระบบระบายอากาศที่อยู่อาศัยแบบหมุนเวียนแบบกระจายอำนาจ (RHV) หรือการใช้งานการจัดเก็บความร้อนในระบบผลิตพลังงานหมุนเวียน